Algemene voorwaarden voor onze haardmeubels en meer

TOEPASSING

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd de klant. De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan schriftelijk van worden afgeweken. Wij behouden ons het recht om zonder vooropzeg onze algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen.

STUDIE OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

2.Onze overeenkomsten of offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn afgevaardigde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief wordt gewijzigd voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

 1. Alle studies, offertes, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoud zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de boven vermelde stukken worden teruggegeven.
 1. Afmetingen van radiatoren kunnen pas genomen worden als het gebouw wind en water dicht is.

UITVOERING VAN DE WERKEN

 1. De uitvoeringstermijn kan worden geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding schuldig. De aannemer bepaald zelf wanneer de werkzaamheden aanvatten zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
 1. De goederen worden op risico van de aannemer op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd.
 1. Na levering en/of plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.
 1. De niet geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werden betaald.
 1. Water, elektriciteit, licht en verwarming zijn te voorzien door de klant.
 1. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken.
 1. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de overeenkomst, hetzij schriftelijk, mondeling, in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

OPLEVERING ONDERHOUD EN WAARBORGEN

 1. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 1. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten of kleuren door de fabrikant aangebracht
 1. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 1. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit, welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
 1. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, zoverre deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 2. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden medegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen, wordt geen enkel waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk, waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

De waarborg dekt evenwel niet:

 • Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen.
 • Schade veroorzaakt door overmacht
 • De toevoeging en het gebruik van bijkomend apparatuur op een wijze dat niet conform de technische voorschriften van de leverancier is.
 • Een handeling of opzettelijke fout van om het even welke persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde
 • Een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop.
 • Vorst of vochtschade.

SANCTIES BIJ HET NIET NALEVEN VAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

 1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimumbedrag verschuldigd van 25% van de totaal overeengekomen prijs. De aannemer behoud zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 25% op de nog niet uitgevoerde werken.
 1. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoud de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaald zelf wanneer de werken weer worden hervat, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding schuldig zoals bepaald in paragraaf 19.
 1. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswegen en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar op het totaalbedrag, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswegen en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van €150,00. De goederen blijven eigendom van de installateur tot als alle facturen vereffend zijn.
 1. Vanaf een 2e herinnering zal er een administratieve kost van €20,00 worden bijgerekend met het verschuldigde bedrag.
 1. Bij niet tijdige betalingen van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswegen en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
 1. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de offerte werd geregeld, voor het overige ongehinderd nooit aanspraak maken op een gemeenrechtelijke schadevergoeding.
 1. Indien na bevestiging van de offerte de bestelling wordt geannuleerd, voor welke reden dan ook, wordt 25% van de totale som van de bestelling als compensatiekost verrekend en gefactureerd.

BETALINGEN

 1. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.
 1. Tenzij anders vermeld zijn onze facturen betaalbaar binnen de acht dagen na de factuurdatum op de zetel van de aannemer.
 1. .Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
 1. Uurlonen in regie bedragen €55,00 per uur per persoon aan steeds minimum één uur per begonnen werk/uitvoering, ongeacht de termijn, nadien verhoogd per begonnen kwartier en worden gerekend van het tijdstip van vertrek op zetel aannemer tot opnieuw aankomst op zetel aannemer. Voorrijkosten worden ingedeeld in zones en zijn afhankelijk van woonplaats klant (zone 1 regio Zoutleeuw €15,00, Zone 2 binnen straal 10km rond hoofdzetel €25,00, zone 3 binnen straal 20km rond hoofdzetel €40,00, zone 4 binnen straal 30km rond hoofdzetel €55,00, zone 5 binnen straal 40km rond hoofdzetel €65,00, zone 6 Brussel €75,00) Voorgestelde uurlonen en voorrijkosten zijn exclusief BTW. Alle nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden worden (per kwartier) aangerekend. Extra werkzaamheden worden eveneens aan deze tarieven verrekend.

PRIVACY EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. In het kader van de overeenkomst van de Belgische wet van 8 december 1992 (privacywet) en vanaf 25 mei 2018 de Europese Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) worden alle verzamelde persoonsgegevens enkel en louter als communicatiemiddel gebruikt en worden niet gedeeld aan derden voor commerciële doeleinden. De klant heeft steeds recht tot inzicht en aanpassing van zijn/haar persoonsgegevens of het vernietigen hiervan.

BEVOEGDHEID

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.
 1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Contacteer ons gerust

Nog bepaalde vragen over de algemene verkoopsvoorwaarden van Moës Haarden of wilt u graag een gratis prijsofferte voor een haardmeubel in Zoutleeuw en omgeving? Neem dan gerust even contact met ons op. U zult snel een antwoord ontvangen.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken